Pristopna izjava

Pristopna izjava v PDF obliki: Pristopna izjava k Aktivu

PRISTOPNA IZJAVA SVETA STARŠEV za pristop k
Aktivu svetov staršev osnovnih šol celjske regije

Svet staršev OŠ _______________________ je na sestanku dne __________ sklenil, da bo sodeloval v Aktivu svetov staršev osnovnih šol celjske regije.
Za svojega predstavnika imenuje:
__________________________________________________________________
(ime in priimek, naslov e-pošte ali bivališča),
za njegovega namestnika pa:
__________________________________________________________________
(ime in priimek, naslov e-pošte ali bivališča).
Svet staršev OŠ _______________________ se zavezuje, da bo obvestil Aktiv sveta staršev osnovnih šol celjske regije o vsaki spremembi predstavnika ali namestnika.

S to pristopno izjavo potrjujemo, da se strinjamo s Pravili delovanja Aktiva svetov staršev osnovnih šol celjske regije, ki so bila sprejeta na sestanku predstavnikov Aktiva dne 27.5.2015 in se zavezujemo, da bomo v aktivu resno sodelovali in podpirali njegovo delovanje.

Podpis predstavnika sveta staršev :