Pravila delovanja

Pravila Aktiva v PDF obliki: Pravila delovanja Aktiva SSOŠCR

PRAVILA DELOVANJA
Aktiva svetov staršev osnovnih šol celjske regije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen

Na ravni Mestne občine Celje se je na konstitutivni seji dne 27.05.2015, ob navzočnosti predstavnikov svetov staršev osnovnih šol celjske regije, ustanovil »Aktiv svetov staršev osnovnih šol celjske regije« (v nadaljevanju Aktiv).

Aktiv se je ustanovil na podlagi določil 5. odstavka 66. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007 – uradno prečiščeno besedilo in 58/08).

2.člen

Aktiv je prostovoljna, neformalna oblika sodelovanja predstavnikov svetov staršev osnovnih šol na področju Mestne občine Celje in drugih šol v regiji. Delo Aktiva je javno – zapisniki se posredujejo članom aktiva in udeležencem posameznega sestanka.

3.člen

Aktiv je bil ustanovljen z namenom zagotavljanja organiziranega delovanja in sodelovanja staršev osnovnošolskih otrok ter zastopanja interesov otrok na področju vzgoje in izobraževanja.

4.člen

V okviru Aktiva starši:

 • organiziramo srečanja predstavnikov svetov staršev osnovnih šol, ki sodelujejo v aktivu;
 • spoznavamo stanje na posameznih osnovnih šolah preko njihovih predstavnikov;
  izmenjujemo informacije o načinu organiziranosti oziroma delovanju svetov staršev na posamezni osnovni šoli;
 • pridobivamo mnenja vseh staršev posamezne šole, tudi s pomočjo anket in jih oblikujemo v enotna stališča, naslovljena na ustrezne ustanove in ministrstva;
 • sprejemamo pobude in predloge predstavnikov svetov staršev s področja izobraževanja in vzgoje na področju osnovnega šolstva in oblikujemo skupna stališča ali sklepe v zvezi s pobudami in predlogi predstavnikov svetov staršev;
 • razpravljamo o aktualnih problemih vzgoje in izobraževanja;
 • seznanjamo Mestno občino Celje in druge občine ter pristojna ministrstva s stališči Aktiva o aktualnih problemih vzgoje in izobraževanja;
 • sodelujemo s starši drugih osnovnih šol v Sloveniji ali njihovimi združenji;
 • sodelujemo z drugimi zavodi, ki delujejo na širšem področju izobraževanja;
 • pridobivamo strokovna mnenja o problemih posameznih področij, ki so značilni za več šol in s stališči stroke seznanjamo matične svete staršev, katerih člani smo;
 • izmenjujemo primere »dobre prakse«;
 • vključeni smo v Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije.

II. SESTAVA AKTIVA IN NALOGE

5.člen

Aktiv sestavljajo voljeni predstavniki svetov staršev osnovnih šol iz področja Mestne občine Celje in drugih šol v regiji. Svet staršev šole izvoli predstavnika, ki starše zastopa v Aktivu. Običajno je to predsednik ali član sveta staršev na posamezni osnovni šoli.

Zaradi zagotavljanja udeležbe na sestankih Aktiva izvoli vsaka šola še vsaj enega namestnika iz vrst staršev posamezne osnovne šole. Sestanka Aktiva se naj udeleži izvoljeni predstavnik ali njegov namestnik.

6.člen

V Aktiv so vključeni vsi predstavniki svetov staršev posameznih osnovnih šol na širšem področju mesta Celje in drugih osnovnih šol celjske regije.

7.člen

Osnovna šola oziroma Svet staršev, ki želi v Aktivu aktivno sodelovati, mora izpolniti »Pristopno izjavo« o sodelovanju v Aktivu. Šola oziroma Svet staršev, ki ne želi več aktivno sodelovati v Aktivu, mora podati odstopno izjavo v pisni obliki.

8.člen

Aktiv ima predsednika in dva podpredsednika. En podpredsednik se voli izmed predstavnikov osnovnih šol s področja Mestne občine Celje in en podpredsednik se voli izmed predstavnikov ostalih sodelujočih šol celjske regije. Mandat predsednika in članov odbora traja praviloma tri leta.

Aktiv lahko za čas izvedbe krajše naloge oziroma zadolžitve imenuje tudi delovne skupine.

Predsednik
Predsednika izvolijo predstavniki svetov staršev na sestanku Aktiva na podlagi javnega glasovanja z večino glasov prisotnih predstavnikov na sestanku. Predloge za predsednika lahko posreduje vsak član Aktiva.

Predsednik je lahko predčasno razrešen na lastno željo, ali če tako sklene večina prisotnih predstavnikov svetov staršev na sestanku. V tem primeru se seja s takšnim sklepom prekine in se določi datum za novo sejo s točko dnevnega reda o izvolitvi novega predsednika Aktiva.

Če predsednik ni več predstavnik sveta staršev na matični osnovni šoli, mu mandat preneha ob izvolitvi novega predsednika oziroma najkasneje do konca oktobra. Predsednik je v tem času dolžan sklicati sejo Aktiva s točko dnevnega reda »Izvolitev novega predsednika«.

Enako kot za predsednika veljajo vse določbe tudi za podpredsednika.

Naloge predsednika:

 • sklicuje sestanke Aktiva in ožjega odbora vsaj dvakrat letno. Sestanek Aktiva je dolžan sklicati tudi na pobudo vsaj 5 predstavnikov svetov staršev v Aktivu;
 • vodi delo Aktiva na sestanku;
 • pomaga sooblikovati sklepe in jih daje na glasovanje;
 • imenuje delovne skupine znotraj Aktiva in sodeluje z njimi;
 • sodeluje in se povezuje z drugimi Aktivi na področju Slovenije in izven;
 • predstavlja Aktiv in zastopa stališča, ki so bila sprejeta na sestankih Aktiva ali odbora;
 • imenuje ali pooblasti kateregakoli člana Aktiva, da zastopa Aktiv navzven;
 • sodeluje v Koordinaciji predsednikov aktivov vključenih v ZASSS.

Delovna skupina

Delovno skupino za posamezno problematiko se lahko ustanovi na pobudo predsednika ali vsaj petih članov Aktiva. V delovno skupino so lahko imenovani predstavniki svetov staršev in zunanji strokovnjaki ter sodelavci z določenega področja.

Naloge delovne skupine:
– pomaga predsedniku pri izvajanju operativnih nalog;
– izvaja naloge, za katere jih je zadolžil oziroma pooblastil predsednik Aktiva;
– pripravlja interne materiale in predloge sporočil uradnim institucijam;
– poroča na sestankih Aktiva in za svoje delo odgovarja predsedniku Aktiva.

III. KONČNE DOLOČBE

9.člen

Aktiv se sestaja vsaj dvakrat v vsakem šolskem letu.

10.člen

Sestanek se lahko prične oziroma je Aktiv sklepčen, če se sestanka udeleži več kot polovica staršev oziroma predstavnikov svetov staršev osnovnih šol, ki so članice Aktiva. Če Aktiv ni sklepčen, se počaka 15 minut, na kar je za sklepčnost dovolj ena tretjina prisotnih predstavnikov svetov staršev, članic Aktiva.

11.člen

Če najmanj pet predstavnikov svetov staršev na sestanku Aktiva meni, da je predlagano stališče ali odločitev bistvenega pomena, je predsednik dolžan dati predlog na glasovanje oziroma oblikovati sklep. Odločitev ali stališče je sprejeto, če zanj glasuje večina prisotnih predstavnikov na sestanku Aktiva. V primeru, ko je glasovanje neodločeno, šteje glas predsednika dvojno. Po potrebi predsednik imenuje delovno skupino za razrešitev oziroma izvedbo danega predloga, ki pridobi še mnenje in stališča ostalih članic Aktiva, ali mnenja vseh staršev na matičnih osnovnih šolah.

12.člen

Sestanki Aktiva bodo v prostorih osnovnih šol, ki sodelujejo v Aktivu. Vrstni red kraja sestanka se določi po abecedi imen osnovnih šol, članic Aktiva, lahko pa se na sestanku dogovori tudi drugače, če se s tem strinja večina prisotnih predstavnikov.

13.člen

Aktiv preneha delovati v obstoječi obliki, če se treh zaporednih sestankov ne udeležijo vsaj trije predstavniki svetov staršev.

Predsednica aktiva

Andrejka Presker Hudernik