O aktivu

Aktiv svetov staršev osnovnih šol celjske regije (ASSOŠCR) je prostovoljno združenje predsednikov ali izvoljenih predstavnikov svetov staršev celjskih osnovnih šol in osnovnih šol primestnih občin. Ustanovljen je bilo na pobudo predsednice sveta staršev II. OŠ v Celju ge. Andrejke Presker Hudernik leta 2015.

Aktiv trenutno združuje predsednike ali izvoljene predstavnike svetov staršev 15-ih osnovnih šol iz celjske regije. Poleg vseh osnovnih šol iz Celja so pridružene še osnovne šole iz občin Laško, Vojnika, Šentjurja in Dobrne. Upamo da se bodo kmalu pridružile še kakšne osnovne šole iz  sosednjih občin (seznam).

Predstavitev

Osnovni namen aktiva je izmenjava informacij in dobrih praks, pa tudi kritična refleksija negativnih izkušenj med včlanjenimi sveti staršev. Z oblikovanjem skupnih mnenj, s sodelovanjem z ZASSS in v dialogu s pristojnimi institucijami želimo prispevati k izboljšanju šolskega sistema.

Aktiv deluje na podlagi javnih, demokratično sprejetih pravil.

Predstavniki včlanjenih svetov staršev se vsaj dvakrat letno srečajo na sestankih aktiva.

Aktiv ima predsednika. Predsednik predstavlja Aktiv navzven in pri tem zastopa stališča Aktiva. Od novembra 2018 je predsednik ASSOŠCR mag. Jože Turnšek (predstavnik OŠ Franja Malgaja Šentjur). Podpredsednika sta Aleksandra Lampret Senčič (OŠ Frana Roša) in Alja Polenek (OŠ Slivnica pri Celju).

Priključitev k Zvezi aktivov svetov staršev  Slovenije (ZASSS)

Predstavniki Aktiva svetov staršev osnovnih šol celjske regije smo se v letu 2016 priključili Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije.

Zveza aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS) je prvo nacionalno združenje staršev na slovenskih tleh in obstaja od leta 2011. Informacije o dogajanju na nacionalni ravni se preko predsednikov Aktivov, ki tvorijo Koordinacijo ZASSS prenesejo po vertikali v posamezne Aktive in nato preko predstavnikov v Svete staršev posameznih osnovnih šol. Aktivi združeni v ZASSS zbiramo tudi mnenja in stališča posameznih svetov staršev na osnovnih šolah in jih posredujemo na ustrezen način javnosti in seveda sogovornikom na strani šolskih oblasti.

Predstavniki Koordinacije iz zveze staršev Slovenije se redno sestajajo s šolskim ministrom  in drugimi predstavniki šolskega ministrstva.

V zvezo je od leta 2016 vključenih že 17 aktivov iz vseh območij Slovenije. Podrobnejši prikaz priključenih aktivov je na strani ZASSS.

ZASSS_zemljevid_za_splet_2018-07-16

Kako se vključiti v delo ASSOŠCR?

V ASSOŠCR se lahko včlani vsak zainteresirani svet staršev osnovne šole.

Svet staršev izvoli svojega predstavnika v Aktiv in izpolni pristopno izjavo, ki se nahaja na naši spletni strani. Pristopna izjava.

Izpolnjeno in podpisano izjavo pošlje na elektronski naslov ASSOŠCR, aktiv.starsev.ce@gmail.com, ali pa jo predstavnik prinese na eno od rednih sej Aktiva. Namesto izjave je lahko tudi podpisani zapisnik seje sveta staršev s sklepom o imenovanem predstavniku. Veseli bomo vsake nove pridružene šole.

Splošno zanimiva mnenja in pobude glede osnovnošolskega vzgojno-izobraževalnega dela lahko aktivu posredujejo tudi sveti staršev, ki niso člani Aktiva. Prav tako nas lahko seznanijo s težavami, s katerimi so se srečali in bomo s tematiko seznanili tudi ostale aktive v Sloveniji. K sodelovanju vabimo tudi aktive svetov staršev srednjih šol in vrtčevske svete staršev.

V formalnem pogledu aktiv ni registriran kot društvo ali združenje. Ne gre namreč za združevanje podobno mislečih posameznikov, temveč za obliko povezovanja svetov staršev, ki deluje v skladu z zakonodajo in 66. čl. ZOFVI.  Aktiv tako ne razpolaga z nobenimi finančnimi sredstvi, naše delovanje sloni izključno na prostovoljnem delu predstavnikov svetov staršev.